Press release – România
18 august 2023

Războiul din Ucraina a condus la cea mai mare criză energetică din istoria recentă, iar experții avertizează că atacurile cibernetice susținute îndreptate către sectorul energetic european ar putea avea consecințe dezastruoase. Întreruperile în piețele deja fragile ale energiei ar putea duce la creșteri suplimentare ale prețurilor pentru sute de milioane de consumatori, contribuindlamaripierderieconomice.
Prin urmare, este crucial ca liderii industriei europene și factorii de decizie să consolideze reziliența generală a infrastructurii cheie a Europei împotriva atacurilor cibernetice și vulnerabilităților, eforturi care includ promovarea securității prin design și îmbunătățirea gestionării riscurilor și vulnerabilităților pe întregul lanț de aprovizionare.

În acest context, proiectul BIECO oferă o abordare holistică pentru îmbunătățirea securității în ecosistemele complexe și componentele acestora pe parcursul ciclului lor de viață, îmbunătățind încrederea la nivelul lanțului de aprovizionare.
BIECO cuprinde peste 15 instrumente diferite care acoperă ciclul de viață al software-ului, de la design la execuție. Marea majoritate a acestor instrumente sunt integrate într-o platformă care facilitează interoperabilitatea și orchestrarea lor în lanțuri de instrumente ușor de implementat, adaptate pentru a aborda nevoile specifice ale fiecărei afaceri.

Prin aceste instrumente, BIECO valorifică tehnologii de inteligență artificială de ultimă generație, gemeni digitali, simulare și analiză statică, pentru a aborda următoarele domenii cheie:
– Evaluarea și gestionarea vulnerabilităților;
– Evaluareașireducereariscurilor;
– Mecanisme de reziliență;
– Certificareașitestareasecurității;
– Auditarea ecosistemelor TIC la rulare.

Validarea BIECO are loc pe trei studii de caz care acoperă diverse sectoare de activitate, respectiv Energie (ICT Gateway de la Resiltech, Pisa, Italia), Fabricație și Mobilitate Electrică (Smart Micro-factory de la IFEVS, Torino, Italia) și Finanțe (Platformă de Investiții AI de la 7Bulls, Varșovia, Polonia).

Proiectul BIECO este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Horizon 2020 (grant agreement nr. 952702). Cu accent pe securitatea cibernetică și inovația digitală, proiectul reunește instituții academice, centre de cercetare și industrie pentru a contribui la consolidarea și promovarea securității cibernetice în Europa și pentru a contribui la modelarea unui viitor digital sigur și inovator.

Mai multe informații despre proiect pot fi găsite pe pagina web oficială a proiectului: www.bieco.org.

 NG:

The war in Ukraine has led to the most significant energy crisis in recent history, and experts warn that sustained cyber attacks targeting Europe’s energy sector could have disastrous consequences. Disruptions in fragile energy markets could lead to further price increases for hundreds of millions of consumers, contributing to massive economic losses.
It is, therefore, crucial that European industry leaders and factors of the decision to strengthen the overall resilience of crucial infrastructure a Europe against cyberattacks and vulnerabilities, efforts which include promoting safety by design and improving management risks and vulnerabilities throughout the supply chain.

In this context, the BIECO project offers a holistic approach to improving the security of complex ecosystems and their components throughout their life cycle, enhancing trust in the supply chain.
BIECO comprises over 15 tools covering the software lifecycle from design to execution. Most of these tools are integrated into a platform that facilitates their interoperability and orchestration into easy-to-deploy toolchains tailored to each business’s specific needs.

Through these tools, BIECO leverages state-of-the-art artificial intelligence technologies, digital twins, simulation, and analysis static to address the following key areas:
– Assessment and management of vulnerabilities;
– Assessment and reduction of risks;
– Mechanisms of resilience;
– Security certification and testing;
– Auditing ICT ecosystems at runtime.

BIECO validation takes place on three case studies covering diverse sectors of activity, respectively Energy (ICT Gateway from Resiltech, Pisa, Italy), Manufacturing and Electric Mobility (Smart Micro-factory de la IFEVS, Turin, Italy) and Finance (Investment Platform AI from 7 Bulls, Warsaw, Poland).

The European Union finances the BIECO project through the program Horizon 2020 (grant agreement no. 952702). With a focus on cyber security and digital innovation, the project brings together institutions academia, research centers, and industry to contribute to strengthen and promote cyber security in Europe and to help shape a secure and innovative digital future.

More information about the project can be found on the official website: www.bieco.org.

BIECO Project

SUBSCRIBE and become part of the BIECO community!

We don’t spam!

Share This